pic01

News & Events

2024

 

Cyfieithiad i ddilyn...

Canlyniadau Gŵyl Ban Geltaidd 2024

Grwpiau Gwerin
1af Lo-fi Jones (Cymru)
2il Brodyr Magee (Cymru)
3ydd Iain MacCormac agus Sabhal Mòr Ostaig (Yr Alban)

Unawdwyr Traddodiadol
1af Carys Griffiths Jones (Cymru)
2il Katell Kloarwg (Llydaw)
3ydd Branwen Medi Jones (Cymru)

Can Wreiddiol Newydd Grwpiau - Lo-fi Jones

Unawdau Telyn o dan 16
1af Kieu Conroy (Iwerddon)
2il Elena Nolan (Iwerddon)


Unawd Telyn Oedolion
1af Eleri Darkins (Cymru)
2il Mairi Anna Binns (Yr Alban)


Eleri yn derbyn Tlws Coffa Robin James Jones

Dawnsio Unigol Agored
1af Gearóid Ó Droighneáin (Iwerddon)
2il Emma Smith (Yr Alban)
3ydd Meinir Siencyn (Cymru)


Grwp Dawnsio Oedolion
1af Dawnswyr Delyn (Cymru)
2il Noreen-Marie Geddes School of Dancing (Yr Alban)
3ydd Tipyn o Bopeth (Cymru)

Corau Cymysg (Disgyfeiliant) A
1af Côr Llundain
2il Tionail

Corau Cymysg Gwledig (Digyfeiliant) B
1af Côr Esceifiog
2il Lochs Gaelic Choir

Corau Merched (Digyfeiliant) C
1af Lleisiau Mignedd
2il Lleisiau'r Cwm

Corau Meibion (Digyfeiliant) D
1af Hogie Llanbobman
2il Côr y Penrhyn

Grwp Traddodiadol (Digyfeiliant) I
1af Lleisiau'r Cwm
2il Na Balaich

Cystadleuaeth Agored i bob côr gyda Chyfeiliant H
1af Côr Esceifiog
2il Côr Llundain

Gwobr ir Côr / Can gorau na gafodd wobr Hen Feic Peniffardding - Hogiau’r Bonc

Diolchiadau

"Diolch yn fawr am y cyfle i fynd ir Wyl Ban Geltaidd i gynrychioli Cymru yn Carlow wsnos dwetha. Fe fwynheais y profiad o ganu yn y cyngerdd agoriadol a chystadlu yn fawr iawn. Hyn yn benna gan i mi fwynhau gwrando a gweld y perfformwyr ar cystadleuwyr yn cynrychioli ei gwledydd a chael clywed y ieithoedd amrywiol ar dulliau traddodiadol.
Bydd y profiad o gynrychioli Cymru yn yr Wyl yn aros gyda mi am byth.
Cofion
Branwen"

"Mi gafodd Hywel a finnau amser gwych, hyd yn oed yn fwy gwych na llynedd da ni’n tybio. Hoffwn ddiolch i chi am yr holl drefniadau gyda phopeth yn mynd fel watch. Fedrwn i ddim dychmygu faint o waith sydd i’w wneud yn ystod y misoedd sy’n arwain i fyny at yr wyl. Diolch eto.
Edrychwn ymlaen at y nesa’ !
Cofion,
Ann a Hywel."

"Wedi cael profiad anhygoel yn yr Wyl er wedi blino ar ôl dod nol am 4 o'r gloch y bore Mawrth.
Catrin"

"Helo Arwel ac Awen,
Nodyn i ddiolch i chi am eich holl waith caled yn trefnu ar gyfer yr Ŵyl Ban-Geltaidd eleni.
Wnaeth Dylan a finnau fwynhau gweithgareddau Ŵyl a’r teithiau dyddiol.
Roedd yn gyfle arbennig i dreulio amser gyda hen ffrindiau a gwneud nifer o rai newydd.
Cofion atoch eich dau,
Nia a Dylan"

"Diolch am eich neges, ond mae'r diolch mwyaf i chi am drefnu'r daith. Aeth popeth fel wats! Mwynheais yr wythnos yn fawr ac rwy'n edrych ymlaen am ymuno gyda chi eto.
Carol"

"Diolch am waith ein llywydd eleni yn ystod yr Wyl – da iawn Catrin Ann . Diolch fod Carol Mair Thomas wedi cyrraedd adref yn ddiogel wedi iddi ymuno a ni y Gogleddwyr, ond cofier mae gennyf ffrindiau da yn y De – ardal y cefais fyw ynddi am ddeunaw mlynedd wedi i fy rhieni symud o Lanberis yn 1953. Y cwmni bws wedi serennu hefyd yn enwedig y gyrrwr Tony.
Arwel ac Awen"

Fideos o'r Wyl 2024

Credit - Prynhawn Da

Credit - Paid Gofyn


Gŵyl Ban Geltaidd 2024

Cyfieithiad i ddilyn...

Hon fydd y 50fed Gwyl Ban Geltaidd. Cynhelir hi yn Carlow Iwerddon.

Bydd y llywydd cenedlaethol sef Catrin Thomas o Gymru yn croesawu cynrychiolwyr o Llydaw, Ynys Manaw, Iwerddon, Cernyw a’r Alban.

Mae’r gwaith trefnu wedi cychwyn ers Awst 2023 yn Iwerddon a Chymru. Fel arfer bydd y Cymry yno yn eu cannoedd. Unigolion dawnus fel Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw yn beirniadu ac yn ein diddori ar eu telynau ac yn gefnogaeth iddynt fydd y cantor Ieuan ap Sion o Rhesycae Sir y Fflint.

Mae gennym dalent ifanc o Ddyffryn Clwyd yn ein cynrychiolu yn y maes canu traddodiadol – Branwen Jones o Lanbedr ger Rhuthun – enillydd cenedlaethol yn yr Eisteddfod Genedlaethol Boduan eleni a’r Wyl Gerdd Dant , hyderwn y bydd dau arall yn ymuno a hi yn y gystadleuaeth safonol yma yn yr Wyl eleni. Hyderwn y bydd Y Brodyr Magee o Ynys Mon yn ein cynrychioli yn y gystadleuaeth canu grwp traddodiadol ac am y tro cyntaf bydd y dau frawd o Betws y Coed sef Lo-fi Jones a dau arall yn gefn iddynt yn cystadlu yn yr adran yma.

Mae y Grwp Dawns Tipyn O Bobpeth wedi cefnogi yr Wyl am flynyddoedd ac rydym yn edrych ymlaen i’w gweld yn dawnsio yn oseiddig yn yr adran ddawns ac efallai y cawn un parti dawns arall yno i gystadlu – Dawnswyr Delyn – byw mewn gobaith.

Mae adran y corau yn un adran lle mae y Cymry yn serenu – naw cor yn mynychu – ardderchog – Côr Llundain, Côr Meibion y Penrhyn, Côr Merched ‘Narfon. Côr Meibion y Ddwylan, Lleisiau Migneidd, Côr Merched Lleisiau’r Cwm, Cor Llanbobman, Cor Eisceifiog ac un arall heb gadarnhau eto.

Eleni eto mae gennym fws o gefnogwyr – ychydig o le ar ol arni – oes gennych ddiddordeb cysyllter a mi – Arwel – rhif ffon 07813550998 neu arwellroberts@tiscali.co.uk.


Pan Celtic Festival 2024

The festival will be returning Carlow to in 2024
April 2nd to 7th 2024.


To view our News archive dating back to 2011 please - click here