pic01

Newyddion a Digwyddiadau

Gŵyl Ban Geltaidd 2020 - Carlow - Ceatharlach

Manylion yr ŵyl i ddilyn yn fuan...


image

Noson gyda CorDydd a Chôr Ruthun, Chwefror 1af, 2020

Arweinydd y noson Nic Parry
Chwefror 1af, 2020.
Pafiliwn y Rhyl
7.00 yh
Tocynnau £20

Am docynnau, cysylltwch â Arwel Roberts 07813550998


The International Pan Celtic Festival 2020 (Saesneg yn unig)
CEATHARLACH, CO. CARLOW, IRELAND 14 th ~ 19 th April
image

Accommodation - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 


GYFEILLION

Gwyl Ban Geltaidd 2020.
CEATHARLACH ( CARLOW) EBRILL 14 – 19.


Byddwn yn ymweld â’r dref uchod. Teithio ar long bore dydd Mawrth Ebrill 14ddeg ac mae gennym ddewis o leoliadau i chi aros am bump noson. Bws cyffyrddus gyda cyfleusterau toiled arni. Cysyllter os oes gennych gyflwr meddygol, fyddai’n effeithio ar leoliad eich ystafell.

Costau y daith ( prisiau’n amodol, fe allent newid oherwydd ansicrwydd ariannol )
Gwesty’r 7 Derwen – Gwely a Brecwast. Dau yn rhannu y person £490 .Sengl - £600.
Red Setter Town House – ystafelloedd dau yn rhannu y person £370. Sengl - £410.
The Clink Boutique Hotel and Eatery – ystafelloedd i ddau berson yn rhannu - £410 y person
ystafelloedd i dri yn rhannu £405 y person,ystafelloedd i bedwar yn rhannu - £350 y person.
Racey Byrne – The Plough - ystafelloedd dau yn rhannu y person - £380.

Mae’r costau uchod yn cynnwys:
Teithio ar y bws ar long o Gymru i Ceatharlach ac yn ôl.
Pum noson gwely a brecwast.
Tocyn wythnos i holl weithgareddau Ŵyl.
Cildwrn i’r gyrrwr.

Manylion y daith.
Gadael Llanelwy am chwech bore Mawrth – 14ddeg o Ebrill ( trefnir y mannau codi eto.) Teithio am Gaergybi ar long 8:55 a.m i Ddulyn. Cyrraedd Dulyn tua un y pnawn ac ymlaen am dref yr Ŵyl. Aros am bum noson. Bydd cyfle i ymweld a gwahanol atyniadau yn yr ardal ar y bws yn ystod yr wythnos. Cychwyn am adref tua deg y bore Sul os bydd y cwmni bws wedi archebu lle ar y llong ganol pnawn, neu fe all fod yn llong hwyrach fydd yn cyrraedd Caergybi tua hanner nos.

Ernes :- £50 a’r gweddill erbyn canol Chwefror, pob siec yn daladwy I MUDIAD CYMRU GŴYL BAN GELTAIDD. Mwy o fanylion gan Arwel, Fachwen Ffordd Rhyl, Rhuddlan LL18 2TP, ffon – 01745 590869 / 07813550998 - arwellroberts@tiscali.co.uk neu Tegwyn, Penbedw, Ffordd y Bryn, LLanelwy, LL17 0DD – Ffon 01745 583612.
Os y byddwch wedi talu’n llawn ac yn tynnu’n ôl oddi fewn i’r bythefnos cyn teithio anodd iawn fydd cyflwyno ad-daliad. Cofiwch fod gennych angen yswiriant teithio.


PosterDewch draw i Rhuddlan.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Letterkenny eto eleniimage

Unwaith eto eleni yn Letterkenny, Swydd Donegal, yng nghornel Ogledd Orllewinol Gweriniaeth Iwerddon y cynhaliwyd yr Ŵyl Ban Geltaidd yn syth ar ôl dathlu’r Pasg. Teithiodd llond bws ohonom o Ogledd Cymru â’r daith o Gaergybi i Letterkenny’n cymryd tua pedair awr a hanner! Ta waeth, cawsom dywydd braf i gwblhau’r siwrna a’r croeso wedi inni gyrraedd yn dwyngalon.

Yn y Noson Agoriadol ar y nos Fawrth, cynrychiolwyd Cymru gan Ieuan ap Sion yn canu’r Anthem Geltaidd, Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw ar eu telynnau a’r Brodyr Magee o Gaergybi. Cynrychiolaeth deilwng iawn. Diolch i chi.

Roedd pump côr o Gymru yn rhan o’r Ŵyl - Côr y Brythoniaid, Meibion Marchan o ardal Rhuthun, Côr Glanaethwy ( y rhieni a ffrindiau), Côr y Ddinas o Lundain a Chôr Cantilena. Daeth bob un o’r corau i’r brîg mewn gwahanol gystadlaethau. Llongyfarchiadau i chi i gyd. Enillodd Côr Cantilena y Gystadleuaeth Agored i Gorau ac hefyd nhw enillodd Gôr yr Ŵyl. Ardderchog. Côr newydd o bobl ifanc o Ddyffryn Conwy yw Côr Cantilena sydd wedi ei ffurfio i gystadlu’n yr Eisteddfod Genedlaethol eleni’n Llanrwst. Mae nhw’n chwip o gôr. Pob lwc i’r côr ac i’w harweinyddes frwyfrydig, Angharad Ellis.

Dyma fanylion y cystadlaethau corawl :-

Cystadleuaeth i Gorau Cymysg – 1. Côr Cantilena 2. Côr Glanaethwy
Cystadleuaeth i Gorau Merched – 1. Côr glanaethwy 2. Côr y Ddinas
Cystadleuaeth i Gorau Meibion – 1. Côr y Brythoniaid 2. Meibion Marchan
Cystadleuaeth i Gorau’n Canu Caneuon Traddodiadol – 1. Côr Glanaethwy 2. Côr Burach o’r Alban
Cystadleuaeth Agored i’r Holl Gorau – 1. Côr Cantilena 2. Côr y Brythoniaid
Y Perfformiad Gorau gan Gôr yn yr Ŵyl (Côr yr Ŵyl) – Côr Cantilena.

Gwych iawn a diolch i bob côr, eu harweinyddion a’u cyfeilyddion am gefnogi’r Ŵyl.

Enillydd Cystadleuaeth y Gân Werin Unigol unwaith eto eleni oedd Gwilym Bowen Rhys o Fethel, Arfon gyda’i ddatganiad o’r Eneth Gadd ei Gwrthod a chyfansoddiad newydd o gân werin o’r enw Owain Lawgoch. Gwych. Enillodd y wobr gyntaf am Gyfansoddi Cân Werin Newydd. Da iawn ti Gwilym. Daeth Y Brodyr Magee yn ail yn y Gystadleuaeth Grŵp Gwerin. Diolch i chi hogia, da chi’n ffyddlon eich cefnogaeth i’r Ŵyl.

Yr Iwerddon enillodd Gystadleuaeth y Gân Ryngwladol gyda Gymru’n dynn ar eu sodlau, gyda un marc o wahaniaeth rhyngddynt. Yn cynrychioli Cymru y tro hwn oedd Elidyr Glyn a enillodd Cân i Gymru. Diolch Elidyr a’r grŵp Yr Ogiau.

Nid oedd cystadleuwyr i’r gystadleuaeth i Ddawnswyr Gwerin Unigol, ond yn y ddwy Gystadlaethau i Grwpiau Dawnsio Gwerin y Llydawyr ddaeth i’r brîg ar y ddau achlysur gyda Dawnswyr Tipyn o Bopeth yn ail da iddynt.

Roedd Tammy Jones, y gantores canu gwlad enwog o Landegai, a’i ffrind ar y daith hefo ni eleni. Canodd Tammy’n Noson y Cymry – roedd yn hyfryd clywed ei llais unwaith eto mor glir ac erioed. Mae’n dipyn o gymeriad! Diolch Tammy.

Aethom ar ddau drip yn ystod yr wythnos – un i Barc Cenedlaethol Glen Veigh lle y cerddais am filltiroedd! Roeddem y lwcus o’r tywydd – ‘lle i enaid gael llonydd’. Ymweliad arall oedd i Oleudy Penrhyn Fanad. Dim cymaint o lwc hefo’r tywydd y tro hwn – glaw mawr! – Mae golygfeydd gwych i’w gweld yno pan fo’r tywydd yn ffafriol! Ta waeth, cawsom fynd yn gynt am ginio blasus a chroeso cynnes iawn yn y ‘Lighthouse Tavern’ cyn rhuthro’n ôl ar gyfer Y Parêd drwy Stryd Fawr Letterkenny, ac erbyn hynny roedd wedi stopio bwrw!

Os fyddwch chi’n ymweld ag ardal Letterkenny ar eich gwyliau gwnewch bwynt o fynd am bryd i fwyty’r ‘Yellow Pepper’ ar waelod y Stryd Fawr. Chewch chi mo’ch siomi. Mae’r bwyd môr yn fendigedig yno!

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Elidyr Glyn enillydd Can i Gymru 2019

LLongyfarchiadau i Elidyr Glyn enillydd Can i Gymru 2019.


Diolch gan Cor Cytgan Rhuthun wedi ei llwyddiant yn yr Wyl yng Ngharlow 2017

I CHI fel pwyllgor mae'r diolch Arwel. Hawdd iawn oedd dod draw a chanu. Gennych chi oedd yr holl waith caled o flaen llaw, ac yn wir roedd yr holl drefniadau yn ardderchog ac yn sicrhau ein bod ninnau yn gallu mwynhau pob eiliad o'r wyl!
Ann, Morwen a Chôr Cytgan Clwyd


Gŵyl Ban Geltaidd 2019

Cefnogwyr a ffrindiau yr Ŵyl dewch draw i’r Eagles Llanrwst nos Sadwrn y 9fed o Fawrth. Cyfle i ymgomio ac i ganu – dewch a’ch ffrindiau gyda chi gyfeillion – swper yn £14.95. Diolch i Nan a Meurig am drefnu yr aduniad hwn.
Cyfle i drafod trefniadau yr Ŵyl eleni – teithio am Letterkenny ar y 23ain o Ebrill. Edrych yn ôl ar y Gŵyliau a fu – atgofion melys am An-daingle, Caetharlach, Gallim a Thralee!!

Pwy sydd yn rhydd?

Hwyl,

Arwel ac Awen


imageCyngerdd i Gofio am Meirion Hughes

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


imageLluniau Gŵyl Ban Geltaidd 2018

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Letterkenny (Leitir Ceannain) yn 2018

Mae deuddeng mlynedd ers i’r Ŵyl ymweld â Letterkenny yn Nonegal ddiwethaf. Mae Letterkenny’n dref wledig sydd rhyw hanner awr mewn car o Derry yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n dref sydd bellach yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr o bob rhan o’r byd ac felly’n fangre digon llewyrchus.

Tywydd digon oer a glawog gawsom ni ar y cyfan, ond wnaeth hynny darfu dim ar ein mwynhâd. Teithiodd y llond bws arferol o Ogledd Cymru draw am Yr Ynys Werdd gan gyrraedd Letterkenny tua pump yr hwyr ar ôl taith o dros pedair awr yn y bws cyn cyrraedd pen ein taith.

Agorwyd yr Ŵyl ar y nos Fawrth yng Ngwesty’r Mount Errigal, lle roeddem ni’n aros. Cawsom agoriad teilwng i’r Ŵyl gyda’r Gwledydd Celtaidd yn rhoi blas inni o’r hyn oedd i ddod yn ystod yr wythnos mewn cerddoriaeth a chân. Cynrychiolwyd ni’r Cymry’n y seremoni gan Ieuan ap Sion yn canu’r Anthem Geltaidd yn wych gyda Dylan Cernyw a Gwenan Gibbard yn cyfeilio iddo ar eu telynau. Aeth y telynorion ymlaen i’n swyno â chyfraniadau celfydd ar eu hofferynnau. Diolch o galon i’r tri ohonoch.

Dydd Mercher cawsom daith yn ôl i Derry sydd nepell o Letterkenny. Yn anffodus, roedd yn ddiwrnod digon gwlyb a gwyntog. Serch hynny, mentrodd nifer i gerdded waliau’r ddinas a thros y Bont Heddwch sy’n uno’r ddwy gymuned sydd bob ochr i’r Afon Foyle. Aeth eraill ohonom, llai mentrus ar y fath dywydd, i ymweld â’r Bogside ac Amgueddfa Derry Rydd cyn troi am y Ganolfan Treftadaeth gerllaw am ginio blasus – rhâd a da!

Bu rhai’n gallach efallai ac aros yn Letterkenny lle buont yn rhan o sesiwn dweud storiau o Gymru yn Llyfrgell Ganolog y dref. Cafwyd hwyl rhyfeddol yn ôl bob son gyda nifer o’r gwledydd celtaidd eraill yn dweud ambell i stori hefyd.

O dri’r prynhawn ymlaen roedd y Cystadlaethau Canu Gwerin i unigolion a grwpiau yn Theatr An Grianan yng nghanol y dref. Daeth Catrin Jones o Ynys Môn yn gyntaf ar y Gân Werin Unigol a Bethany Celyn o Ddinbych yn drydydd. Ond, nid dyna’r diwedd, enillodd Gwilym Bowen Rhys yr Unawd o Gân Werin Wreiddiol Newydd. Gwych iawn.

Yng Nghystadleuaeth y Grwpiau Gwerin, cipiwyd y wobr gyntaf i Grŵp Traddodiadol gan Grŵp Sir Fôn a’r Grŵp Gorau gyda Cân Newydd yn mynd i’r Brodyr Magee o Gaergybi. Da iawn Ynys Môn!

Yn ystod Dydd Iau aethom ar daith diwrnod ar draws Swydd Donegal ac anelu am arfordir y De Orllewin. I ddechrau fe stopio ni yn nhref fechan ARDARA sy’n ganolfan gwehyddu brethyn Donegal. Cawsom arddangosfa o’r gwehydd wrth ei waith ar ŵydd draddodiadol a disgrifiad o’r proses o droi’r gwlân yn ddilledyn gorffenedig. Hynod o ddiddorol. Prin oedd y rhai a brynodd ddilledyn yn y siop, er i ambell un brynu cap drudfawr o frethyn taclus i gadw eu pennau’n gynnes rhag yr oerfel! Roedd rhaid cael paned cyn teithio ‘mlaen heibio KILLYBEGS sy’n borthladd pysgota pwysig a phrysur.

Yn CARRICK cawsom ginio o gawl cartref a brechdannau cyn teithio ymhellach am yr arfordir a CHLOGWYNI SLEEVE LIAG. Ystyr ‘sleeve liag’ yw cerrig llyfn, gwastad. Roedd hynny’n amlwg o weld y clogwynni syth a llyfn! Roedd y golygfeydd o ben y clogwyni’n syfrdanol ac werth y daith hir yno. Mae’r clogwyni yma mor uchel a thrawiadol a Chlogwyni Moher yn Swydd Clare, ond ddim mor enwog efallai. Diwrnod gwerth chweil yn wir.

Noson Y Gân Rhyngwladol yw nos Iau. Cynhaliwyd y gystadlleuaeth yn Theatr An Grianan gyda grŵp Ceidwad y Gân o ardal Rhewl, Sir Ddinbych, yn ein cynrychioli. Ceidwad y Gân enillodd ‘Cân i Gymru’ eleni gyda cyfansoddiad Erfyl Owen ‘Cofio Hedd Wyn’. Mae’r grŵp ifanc hwn yn mynd o nerth i nerth ac yn gwneud mwy a mwy o’u canu drwy’r Gymraeg. Da iawn chi hogia a diolch am eich agwedd hawddgar, iachus tuag at bopeth. Edrychwn ‘mlaen at glywed mwy o’ch hanes yn y dyfodol.

Fore Gwener ni fu taith oherwydd iddi dywallt y glaw. I rai ohonom roedd yn gyfle i hamddena a chael brecwast hwyr cyn mynd i nofio dipyn ym mhwll nofio’r gwesty – er y buasem wedi gallu gwneud hynny y tu allan gan ei bod wedi bwrw cymaint!

Y cwestiwn mawr oedd ‘A fyddai’r Parêd drwy Stryd Fawr y dref yn digwydd ai peidio oherwydd y glaw? Ond, wyddoch chi beth, daeth ffenestr o haul yng nghanol y duwch ac fe gawsom ni Barêd Celtaidd o’r radd flaenaf. Roedd y Parêd yn llawn hwyl a miwsig gan gynrychiolwyr o’r Gwledydd Celtaidd. Gorffennodd Y Parêd yn y Ganolfan Siopa ar y Stryd Fawr lle cawsom, unwaith eto, glywed cerddoriaeth Geltaidd a chlywed canlyniad y Gystadleuaeth Fysgio a ddigwyddodd yn ystod y bore mewn mannau gwahanol ar y Stryd Fawr. Enillwyr y gystadleuaeth oedd Y Gwehilion (Grŵp Gwilym Bowen Rhys, Bethany Cleyn, Iestyn Tyne a chyfaill arall) gyda’r Brodyr Magee yn ail teilwng iddynt. Grŵp o Gernyw ddaeth yn drydydd. Cawsom gyfle i’w clywed i gyd a hynny o dan dô! Ardderchog yn wir. Roedd bwrlwm eu miwsig yn heintus. Diolch i’r ddau grŵp.

Yn anffodus, nid oedd Grwpiau Dawnsio Gwerin o unrhyw wlad yn cystadlu eleni. Roedd hyd yn oed y Llydawyr wedi dod a chantorion drosodd y flwyddyn yma yn hytrach na dawnswyr. Trueni mawr.

Am 7 yr hwyr ar y nos Wener, cynhaliwyd Cyngerdd y Corau yn Theatr An Grianan gyda pump côr o Gymru’n canu ynddo – Côrdydd o Gaerdydd, Eryrod Meirion o ardal Llanuwchllyn, Côr Dre a Chôr Narfon o Gaernarfon a Chôr Meibion y Ddwylan o Ynys Môn. Roedd gwrando ar y corau o’r holl wledydd celtaidd yn y theatr yn brofiad synhwyrus iawn.

Yna, i ddiweddu’r noson, cynhaliwyd Noson y Cymry yng Ngwesty’r Mount Errigal. Roedd yr holl gystadleuwyr wedi cyrraedd bellach – yn unigolion, grwpiau a chorau – i’n diddanu heb y boen o gystadlu. Noson wefreiddiol fel arfer a aeth ymlaen am oriau!

Dydd Sadwrn yw Diwrnod y Corau, ac, yn wir, dylem fod yn falch iawn o bob un o’n corau o Gymru. Dyma’r canlyniadau :- Côr Cymysg - 1af, Côrdydd
Côr Meibion - 1af, Eryrod Meirion
2il, Côr Meibion y Ddwylan

Côr Clasurol (Canu Traddodiadol) - 1af, Eryrod Meirion,
2il, Côr Dre

Cystadleuaeth Agored i Gorau - 1af, Côrdydd
2il, Eryrod Meirion

Y Perfformiad Gorau gan gôr na enillodd wobr - Côr Narfon

Y Perfformiad Gorau gan Gôr - Côrdydd

Llongyfarchiadau i Gôrdydd ar ennill Gwobr Côr yr Ŵyl a hynny’n gwbl haeddiannol ac i’w harweinydd Huw Foulkes, o Fethel, Arfon yn wreiddiol, am ei arweiniad egniol. Diolch am fynychu’r Ŵyl a gobeithio y dewch chi eto.

Yn y cystadlaethau ffidil, daeth James Magee yn drydydd yn y Gystadleuaeth i Unigolion dros 18 oed ac i James a Paul Magee ar ddod yn ail yn y Ddeuawd Ffidil. Da iawn chi hogia. I’r brîg unwaith eto ar Ganu’r Delyn dros 18 oed daeth Math Roberts. Llongyfarchiadau calonnog iawn iti unwaith eto. Ardderchog y tri ohonoch.

Ar y nos Sadwrn cyflwynwyd y tlysau i’r corau buddugol yn y gwahanol gategoriau yng Ngwesty’r Mount Errigal. Llongyfarchiadau i chi i gyd ac am eich gwaith caled wrth baratoi am yr Ŵyl. Yn ystod y sesiwn yma o wobrwyo, cyflwynwyd gacen penblwydd i Margiad Williams, Llanelwy i ddathlu ei phenblwydd yn 80 oed. Mae Margiad wedi bod yn gefn mawr i Tegwyn wrth iddo drefnu i gael y Cymry drosodd i’r Ŵyl ers blynyddoedd maith. Llongyfarchiadau Margiad a diolch am bopeth.

Wrth i ni hel am adref ar y bore Sul yr argraff pennaf sy’n aros yn y côf yw cymaint o Gymry ifanc sydd bellach yn mynychu’r Ŵyl gyda’u bwrlwm ac afiaith. Hir y parhaed a daliwch i ddod! Diolch i bobl Letterkenny am eu croeso. Buan iawn yr hedfanith blwyddyn arall ac fe fyddwn yn ôl yno!


imageYr Ŵyl Ban Geltaidd

Noson agoriadol - Mae ein hoff ganwr Ieuan ap Sion am ganu eleni (Can y Celtiaid) yn y noson agoriadol nos Fawrth y 3ydd o Ebrill yn yr Ŵyl Ban Geltaidd eleni.
Wrth gwrs bydd Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw ar y llwyfan gydag ef.
Y noson wedyn bydd Gwilym Rhys a’i griw. Y brodyr Magee, Catrin Angharad a’i chriw yn ymgiprys am y tlysau yn y cystadlu Canu Traddodiadol.
Nos Iau bydd y gan a enillodd yn y gystadleuaeth Can i Gymru eleni yn y gystadleuaeth Can yr Ŵyl – pob llwyddiant i’r Grwp Ceidwad y Gan – pobl Sir Ddinbych yn meddwl y byd ohonynt .Rhewl yn enwedig.
Nos Wener – beth am ddod i’r cyngerdd yn y theatr yng nghanol y dref ( Letterkenny) ac wedyn i noson y Cymry yng Ngwesty y Mt Errigl.
Dydd Sadwrn – byddwn yn edrych ymlaen i weld ac i wrando ar y corau yn canu. Y Cymry yn gryf eto eleni – dewch ona Cor Dre, Cor Narfon, Cor Dydd, Eryrod Meirion, a Hogia’r Ddwylan.

Teithio adref ar y Sul – lle ar y bws ar hyn o bryd – dau .


Noson arbennig yn Pontio Bangor

Noson arbennig yn Pontio Bangor – y gan fuddugol yn y gystadleuaeth Can i Gymru 2018 – cyfansoddwr Erfyl Owen ( Bov ) – perfformwyd y gân gan y grwp Ceidwad y Gân, prif leisydd Harri Owen mab Erfyl a Diane Owen. Teitl y gân – “Hedd Wyn”.


Cynhaliwyd Noson Arbennig Yn Ngwesty Y Stamford Gate Treffynnon ar y 17fed o Chwefror 2018

Da oedd croesawu nifer o ffyddloniaid yr Wyl Ban Geltaidd i’r noson.
Diolch yn fawr i Gwenan Gibbard, Dylan Cernyw a Ieuan ap Sion yn ein diddori a’r croeso gwych a gawsom gan berchennog y gwesty a’r staff.

i weld mwy o luniau - cliciwch yma


Trefnu Aduniad Yr Wyl Ban Geltaidd

Gyfeillion,
Bob blwyddyn cyn ymweld â’r Wyl Ban Geltaidd rydym yn trefnu aduniad. Eleni y dyddiad yw yr 17fed o Chwefror yn y Stamford Gate Treffynnon – yno i gyd siarad a chanu. Sgwrsio am y dyfodol – Letterkenny – Ebrill y 3ydd tan yr 8fed o Ebrill a hel atgofion. Mae gennym fwydlen i chi astudio – Cyri gyda Reis a Sglodion, Lasagne gyda salad a bara garlleg, Stiw Beef neu Lamb Hotpot - £11. Mi fedrwch archebu pwdin yn ychwanegol. Os ydych am fynychu cysyllter â mi ac Awen – 01745 590869. Neu ar arwellroberts@tiscali.co.uk