pic01

Manylion y Daith

Taith i Carlow/ Ceatharlach, Iwerddon 2020

Manylion y daith i ddilyn yn fuan...

 

Taith i Letterkenny, Iwerddon - Ebrill 23ain i’r 28ain 2019.
Trefndir y daith gan Bwyllgor Cymru - Mudiad Pan Geltaidd.

Byddwn yn ymweld â Leitir Ceanair ( Letterkenny). Byddwn yn teithio ar long bore dydd Mawrth, Ebrill y23ain ac yn aros pum noson, gwely a brecwast yng Ngwesty Mount Errigal, llety Gwely a Brecwast, White Park a Ballyraine Guest House a hostel yng nghanol y dref. Mae’r bws yn gyffyrddus gyda cyfleusterau toiled arni. Mae’r mannau lletya’n weddol agos at ei gilydd yn y dref.

Costau y daith (prisiau yn amodol, fe allant newid oherwydd ansicrwydd ariannol y bunt/ euros)

Gwesty’r Mount Errigal - Gwely a Brecwast. Dau yn rhannu, y person - £480 Sengl - £570.
Ballyraine Guesthouse - ystafelloedd dwbl yn unig -£390 y person.
White Park B&B - ystafelloedd i ddau - £340 y person , ystafell sengl - £390.
Hostel - £225.

Mae’r costau uchod yn cynnwys:

  • Teithio ar y bws a’r llong o Gymru i Letterkenny ac yn ôl.
  • Pum noson gwely a brecwast.
  • Tocyn wythnos i holl weithgareddau’r Ŵyl.
  • Cildwrn i’r gyrrwr.

 

Manylion y daith

Gadael Llanelwy am chwech bore Mawrth – 23 ain o Ebrill ( Trefnir y mannau codi eto). Ymlaen i Gaergybi ar long 8:55 y bore i Ddulyn. Cyrraedd Dulyn tua 1 y pnawn ac ymlaen am Letterkenny, gobeithio cyrraedd tua pump y pnawn. Aros am bum noson. Bydd cyfle i deithio o amgylch yr ardal yn y bws yn ystod yr wythnos. Cychwyn yn ôl am 10 y bore dydd Sul yr 28ain o Ebrill, a’r llong yn hwylio am 3:10 y pnawn o Dulyn. Cyrraedd Caergybi tua 7 p.m.

Ernes : - £50 a’r gweddill erbyn diwedd Chwefror( pob siec yn daladwy i MUDIAD Cymru GŴYL BAN GELTAIDD), am ragor o wybodaeth cysylltwch â Arwel Roberts, Fachwen , Ffordd Rhyl, Rhuddlan LL18 2TP. Ffon 01745. 590869/07813550998 neu Tegwyn Williams, Penbedw, Ffordd y Bryn, Llanelwy. LL17 0DD. Ffon 01745 583612. Gyda llaw os ydych wedi talu’n llawn ac yn gorfod tynnu’n ȏl oddi fewn y bythefnos cyn teithio drosodd anodd iawn fydd cyflwyno ad – daliad. Cofiwch fod gennych angen yswiriant teithio.

O.N – cysylltwch os oes gennych gyflwr meddygol fyddai yn effeithio ar leoliad yr ystafell.